VOORWAARDEN EN TARIEVEN


1. CONSULTATIES


Consultaties zijn enkel en alleen mogelijk mits voorafgaande afspraak.


Voor elke eerste consultatie zal een half uur worden voorbehouden.

Een eerste consult zal worden aangerekend aan € 50,00 excl. BTW.


Is de cliënt geholpen met het eerste advies, zullen geen andere kosten in rekening worden gebracht en wordt er verder geen dossier aangemaakt.


Indien uit het eerste consult een dossier volgt, zal het verkennend consult niet worden aangerekend.2. ERELONEN & KOSTEN  


Het ereloon bedraagt € 120,00 per uur (excl. BTW).

In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden mits voorafgaandelijke bespreking met de cliënt (bv.: spoedeisend karakter, etc.)

Erelonen worden in rekening gebracht per begonnen kwartier.


Voormeld uurtarief is exclusief de hiernavolgende kosten (*) dewelke eveneens aan de cliënt zullen worden doorgerekend:

 • Vaste dossierkost
 • Vaste dossierkost: (dossieropening en administratie, incl tienjarige archivering): € 50,00.
 • Tekstverwerking (brieven, faxen, verzoekschriften, besluiten: € 12,00 per pagina.
 • E-mail: per ontvangen e-mail wordt € 7,50 aangerekend (verwerkingstijd).
 • Telefoongesprekken worden aangerekend aan voormeld uurtarief per eenheden van 5 minuten.
 • Fotokopieën worden aangerekend aan € 0,50 per pagina (foto's en kleur: € 0,75 per pagina).
 • Verplaatsingen worden aangerekend aan € 0,75 per km en € 60,00 per uur rijtijd.
 • Wachttijden worden aangerekend indien niet te wijten aan de raadsman. 
 • Aangetekende of buitenlandse zendingen: conform het geldende tarief.
 • Parking: het betaalde tarief.

(* tarieven excl. BTW)


Iedere samenwerking wordt voorafgegaan door ondertekening van de cliëntenovereenkomst, ondermeer ter bevestiging en aanvaarding van de geldende tarieven. De cliëntenovereenkomst wordt door de cliënt gelezen, goedgekeurd en ondertekend, zodanig dat de hierin opgenomen bepalingen tegenstelbaar zijn aan zowel de cliënt als het kantoor. Goede afspraken maken nu eenmaal goede vrienden.


Gerechtskosten (kosten van dagvaarding, rolstelling, griffiebons, kosten deskundige) worden rechtstreeks doorgerekend aan de cliënt.

Het kantoor schiet geen gerechtskosten voor.3. FACTURATIE


De belangen van de cliënt worden naar beste vermogen geleverd door de behandelende raadsman, dewelke gehouden is tot een inspanningsverbintenis.

De erelonen en kosten zijn dus verschuldigd ongeacht het behaalde resultaat.


Geleverde prestaties en gemaakte kosten worden per dossier bijgehouden aan de hand van een elektronische prestatiefiche.


Het kantoor werkt met provisies. Dossiers worden slechts opgestart na betaling van deze provisie. 


Bij niet (tijdige) betaling van tussentijdse facturen, worden alle activiteiten door het kantoor gestaakt.


De eindfactuur omvat steeds een gedetailleerde outprint van de geleverde prestaties en gemaakte kosten, onder aftrek van de reeds betaalde voorschotten.


Er zal eerst een ereloonnota ('ontwerpfactuur') worden overgemaakt aan de cliënt dewelke, na betaling, een factuur ontvangt 'voor voldaan'.


Het kantoor hanteert volgende factuurvoorwaarden:

 1. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
 2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 per factuur.
 3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aantekende brief en moet gemotiveerd zijn. bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 4. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij betalingsachterstal heeft het kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de cliënt betreft. Bij niet-betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 6. Het kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de cliënt. Het kantoor mag op de bedragen die zij ontvang voor rekening van de cliënt de sommen in houden tot vereffening van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de cliënt.
 7. Het kantoor kan bij aanvang of gedurende de loop van de zaak een provisiestaat sturen aan de cliënt met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt. Op met de cliënt af te spreken tijdstippen, en in elk geval bij afsluiting van het dosseir bezorgt het kantoor aan de cliënt een afrekening met detail van de aangerekende kantoor- en gerechtskosten, de geleverde prestaties en het aangerekende ereloon.
 8. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt en het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden bevoegd.4. RECHTSBIJSTAND


Het is niet ondenkbaar dat de tussenkomst van het kantoor wordt gedekt door uw rechtsbijstandsverzekering (familiale verzekering, BA-autoverzekering, ...)


Dit zal samen met de cliënt worden onderzocht.5. 'PRO DEO'


Het kantoor behandelt dossiers in tweedelijnsbijstand.


De mogelijkheid hiertoe zal samen met de cliënt onderzocht worden en hangt af van het gezinsinkomen, t.t.z. de inkomsten van alle personen die onder hetzelfde dak wonen dienen in aanmerking te worden genomen.


De inkomensgrenzen worden jaarlijks wettelijk geïndexeerd en zijn te raadplegen op www.advocaat.be/BJB.6.  PRAKTISCHE  GEGEVENS


Identificatiegegevens: Ruben Bomans, Hasseltsesteenweg 392, 3800 Sint-Truiden, KBOnr. 0849.113.056.

Derdenrekening: BE24 6302 2039 1638 (BIC BBRUBEBB)

Beroepsorde: Balie Limburg. De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be.

Beroepsaansprakelijkheid: verzekerd door de collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies afgesloten bij

Amlin Europe NV

Polis: LXX034899

Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009

Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745

Bank: 210-0000863-42 - IBAN: BE77 2100 0008 6342 - BIC: GEBABEBB


De aansprakelijkheid van de behandelende raadsman is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de raadsman wordt uitbetaald.7. GESCHILLEN


Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

De rechtbanken te Limburg, afdeling Hasselt / Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden zijn bevoegd.Onder voorbehoud van alle rechten.

Zonder enige nadelige erkentenisUpdate 5 mei 2021