DATA PROTECTION NOTICE


1. INLEIDING


Ruben Bomans, advocaat bij balie Limburg, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 392, ondernemingsnummer 0849.113.056, hecht veel belang aan een veilige transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder wil ik de gegevens van o.a. cliënten en correspondenten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.


Door middel van deze Data Protection Notice wordt u geïnformeerd over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.


U wordt gevraagd deze Data Protection Notice aandachtig te lezen, vermits deze essentiële informatie bevat over hou uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.


Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneensuitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


2. TOEPASSINGSGEBIED


Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door mij worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die worden uitgevoerd.


3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN


Ruben Bomans, advocaat bij balie Limburg, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 392, ondernemingsnummer 0849.113.056, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.


Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteer ik de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoongegeens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.


4. PERSOONSGEGEVENS


Naargelang uw acitviteiten en uw relatie tot mijn onderneming, deelt u mij de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, e-mailadres, telefoon- en mobiel nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de aard van de opdracht, kan het zijn dat u mij bijkomende gegevens bezorgt voor noodzakelijke professionele doeleinden.


Ik wijs u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u mij verstrekt en dat ik vertrouw op de juistheid ervan. Indien uw gegegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoek ik u mij dit per kerende te melden.


U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de vezameling en verwerking ervan.


5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND


5.1.    Klantgegevens

In het akder van de dienstverlening en mijn activiteiten verzamel en verwerk ik de identiteits- en contactgegevens van cliënten en andere correspondenten/tussenpersonen, hun personeel, medewerkers en aangestelden. De doeleinden voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, netwerkevents, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.


5.2.   Gegevens van personeel

Ik verwerk de persoonsgegevens van de werknemer(s) in het kader van het personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.


5.3.   Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, contacten van juridische actoren zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen en deskundigen, enz.. De doeleinden van deze verwerking zijn in het belang van de activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.


6. DUUR VAN DE VERWERKING


De persoonsgegevens worden door mij bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie.


Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die ik op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zouden zijn.


7. RECHTEN


In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") deel ik u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die ik over u heb en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik kan de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het reht de persoonsgegevens die u mij heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor mij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: Ik bevestig dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.


U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Ruben Bomans, ruben@advocatenkantoor-bomans.be


Ik stel alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen mijn onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be


8. DOORGIFTE AAN DERDEN


Bepaalde persoongegevens die door mij worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, alsook door de overheid en andere noodzakelijke instanties in het kader van het dossier (rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, confraters, ...)


Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.


De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.


Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, overdracht van activiteiten, bij faillissement, ... Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen redelijke inspanningen geleverd worden om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.


Ik zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan directe marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.


9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN


Ik neem de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


In geen geval kan Advocaat Ruben Bomans, voorheen vereenzelvigd, aansprakelijk geacht worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


10. TOEGANG DOOR DERDEN


Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verleen ik toegang tot uw persoonsgegevens aan mijn werknemers, medewerkers en aangestelden. Ik garandeer een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.


11. NOG VRAGEN?


Heeft u na het lezen van deze Data Protection Notice nog verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoongsgegevens, dan kan u contact opnemen met Ruben Bomans, advocaat bij balie Limburg, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 392, ondernemingsnummer 0849.113.056, hetzij per post, hetzij via e-mail op ruben@advocatenkantoor-bomans.be.